DÜZCE MERKEZ GÜNDOLAMASI KÖYÜ SOĞUKSU DERESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce Merkez Gündolaması Köyü Soğuksu Deresi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olu...

Düzce Merkez Gündolaması Köyü Soğuksu Deresi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                           : 2023/1369999

1-İdarenin

a) Adı                                                                                        : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                                    : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası                                                      : 3122197700 - 3122197800

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza                         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                                                         : Düzce Merkez Gündolaması Köyü Soğuksu Deresi

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                           : Merkez ilçe Gündolaması köyünde 1320 metre beton ağırlık duvarı, 3 adet yol geçişi bağlantısında betonarme menfez, 6 adet brit,

                                                                                                     sifon yapısı, 3 adet çelik yaya köprüsü ve korkuluk yapılması işidir.

                                                                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                               : Düzce-Merkez-Gündolaması Köyü

ç) Süresi/teslim tarihi                                                                  : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                                                                   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                      : 26.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin                         : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA

açılacağı adres) 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ((En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                                                                 Asgari Oran                                    Azami Oran                              Fiyat Dışı Unsur Puanı

Her Cins Zeminde Makine İle Kazı Yapılması, Nakliyesi, Depo veya Dolguya Konulması                   4,06%                                            6,11%                                                  2,5

C16/20 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Betonun Temini, Nakli ve Yerine Dökülmesi                         3,35%                                            5,04%                                                   2

C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Betonun Temini, Nakli ve Yerine Dökülmesi                       45,47%                                          68,21%                                                 28

Nervürlü İnşaat Demiri Temini, Nakli, İşçiliği ve Yerine Konması                                                           3,08%                                            4,64%                                                  2

Her Türlü Düz veya Eğri Yüzeyli Kalıp Yapılması (İskele Yapılması Dahil)                                           2,97%                                            4,47%                                                   2

Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarla Karkas (Çerçeve) İnşaat, Korkuluk vb.                       1,82%                                             2,74%                                                  1

Yapılması, Boyanması ve Yerine Montajı

Stabilize (08.008) Malzeme ile Sıkıştırılmış Yol Kaplaması Yapılması                                                 0,38%                                              0,58%                                                0,2

Mevcut Kargir, Beton Veya Betonarme İmalatların Yıkılması ve Taşınması                                         0,71%                                              1,08%                                                0,5

Ocak Taşı ve 300 Doz Harçla Kargir İnşaat Yapılması                                                                        14,13%                                             21,21%                                              8,8

Taş Duvar Yüzeylerine 450 Doz Harçla Gömme Oluklu Derz Yapılması                                             1,08%                                               1,63%                                                0,5

100 mm Anma Çaplı PVC Boru Temini ve Yerleştirilmesi                                                                     0,11%                                               0,18%                                                0,1

200 mm Anma Çaplı HDPE Koruge Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi                          0,2%                                                 0,31%                                               0,1 

Panel Tel Çit Yapılması                                                                                                                          1,1%                                                 1,66%                                                1

40 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile 350 Doz Harçlı Pere Yapılması                                                              0,17%                                               0,27%                                               0,1

Sifon Yapısı Yapılması İçin 2200 mm Anma Çaplı CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının                      0,96%                                               1,45%                                                1

Temini ve Yerine Döşenmesi

Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması                                                                                              0,31%                                               0,48%                                               0,2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01941192

05 Ara 2023 - 00:15 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzcenin Sesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzcenin Sesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzcenin Sesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzcenin Sesi değil haberi geçen ajanstır.